Leica Gallery, Warsaw, Meeting with Tomasz Tomaszewski,
Advertisements